Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

CİGALAZÂDE SİNAN PAŞA KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

(ö. 1014/1606) Osmanlı sadrazamı. 1544'te Messina'da doğdu. Asıl adı Scipione'dir. Babası Şarlken'in (Charles Quint) hizmetinde bulunan Visconte di Cicala adlı bir korsandı. Cicala ailesi as­len Sakız adasından olup Cenova Cum­huriyeti'nin hizmetine girmişti. Babası ile birlikte Cerbe Savaşı'nda (1560) Os- manlılar'a esir düştükleri sırada Napoli Krallığı'nin hizmetinde bulunuyorlardı. Esir olarak İstanbul'a getirildiklerinde kendisi saraya alındı, babası Yedikule Zindanı'na hapsedildi. Sarayda Ende­run'da yetişti ve bir süre sonra İslâmi­yet'i kabul ederek Yûsuf Sinan adını al­dı. Babası ise 12 Aralık 1564'te Yediku­le Zindam'nda öldü; Kanûnî'nin izniyle, Galata'da sonradan Gülnüş Emetullah Camii'ne çevrilen San Francesco Kilisesi'ne gömüldü.
Cigalazâde şehzadeler mücadelesi sı­rasında Selim'in tarafını tuttu; önce si- lâhdar oldu, daha sonra da kapıcıbaşılı- ğa getirildi. Mihrimah Sultan'ın torunu ile evlenince kendisine ikbal yolları açıl­dı. 1575-1578 yılları arasında yeniçeri ağalığı yaptı, Eflak'taki isyanı başarı ile bastırdı. Ağalıktan ayrıldıktan sonra şark seferi için İran'a yollandı. Özdemiroğlu Osman Paşa ve Ferhad Paşa'nın yanın­da 1583'te Van ve Revan, üç yıl sonra da Bağdat beylerbeyi olarak Safevîler'e kar­şı mücadele etti. Revan Kalesi'ni inşa ve tahkim ettirmesi, Bağdat'ta iken de Fı­rat nehri kollarının ıslahına çalışması tak­dirle karşılandı. 1590'da İstanbul'a dö­nüşünde Şah I. Abbas'ın torununu rehi­ne olarak yanında getirdiği gibi padişaha pek çok da hediye sundu. Erzurum bey- lerbeyiliğinden sonra 1591'de kaptan-ı deryalığa tayin edildi. Dört yıl süren bu görevi sırasında korsanlarla amansız bir mücadeleye girişti. 1593'te kardeşi Car- lo'nun İstanbul'a gelmesi, ertesi yıl da kendisinin doğum yeri olan Messina'ya gitmesi çeşitli söylentilere yol açtı. 1596'- da Avusturya seferi sırasında, Hatvan Kalesi'ni korumada başarı göstereme- diyse de 23-25 Ekim 1596'daki Haçova Meydan Savaşfnda faal bir rol oynadı. Devlet erkânının teklifiyle 27 Ekim'de vezîriâzamlığa getirildi.
Göreve gelir gelmez timar sahipleri ve ulûfeli asker içinde yoklama yaptırttı ve mevcut bulunmayan 30.000 kişinin tahsisatını kesti, bunları ağır cezalara çarptırdı. Bu hareketi çok tenkit edildi. Ayrıca davet edildiği halde Eğri'ye gel­meyen ve savaş için az bir kuvvet gön­deren Kırım Hanı Gazi Giray'ı azlettirip yerine Fetih Giray'ı getirtmesi muhalif­leri tarafından aleyhine kullanıldı. Bu­nun üzerine bir buçuk ay kadar kaldığı vezîriazâmlıktan azledilerek önce Şam beylerbeyiliğine, ardından da tekrar kap- tan-ı deryâlığa getirildi (1599). Hazırlat­tığı donanma ile Akdeniz'de uzun sefer­ler yaptı. Bu faaliyetleri Avrupa ülkele­rinde tedirginliğe sebep oldu. Mora'nın batısındaki Ayamavra Limanfnı tehdit eden korsanları bertaraf etti; Venedik ve Fransa gemileriyle taşınan buğdayla­ra el koyarak Türk gemilerine ve tücca­rına imkân sağladı.
1604'te I. Ahmed tarafından yeniden İran seferiyle görevlendirildi. İran Şahı Abbas'ın Tebriz üzerine yürüdüğünü öğ­renince Revan'a gitmek istedi. Ancak Urmiye gölü civarında büyük bir bozgu­na uğradı; burada 30.000 kayıp ile çok sayıda esir verildi. Cigalazâde yanındaki az bir kuvvetle Van'a çekildi, oradan da Diyarbekir'e gitti. Bir süre sonra 1014 Ramazanının son günlerinde (1606 Şu­batının ilk günleri) orada vefat etti. Kay­naklarda ölüm tarihi olarak genellikle Kasım 1605 tarihi gösteriliyorsa da Teb- rizli Arakel ve Venedik balyozunun ra­porları bu tarihi doğrulamamaktadır.
Kaynaklarda kırıcı, geçinilmesi güç ve devlet erkânı ile her an çekişme içinde bulunduğu ileri sürülen Cigalazâde için Avrupa devletleri büyük ümitler besle­diler ve onun edindiği servetle bir gün Hıristiyanlık hizmetine döneceğini bek­lediler. Ölümünden sonra yapılan sayım­da 2 milyon altın tutarında serveti ve 600 kölesi olduğu tesbit edildi. Kendi­sinden sonra iki oğlu da devlet hizme­tinde çeşitli görevlerde bulundular. Bun­lardan Mahmud vezirlik yaptı. Muhte­şem sarayının bulunduğu Cağaloğlu sem­ti bugün onun adıyla anılmaktadır. İstan­bul'da ayrıca mescid, medrese ve mek­tep gibi hayır eserleri yaptırmıştır.
BİBLİYOGRAFYA :
Selânikî, Târih (ipşirli), s. 162-163, 246, 305, 349, 358, 473, 477, 524, 625, 642, 649, 711, 823, 843; Peçuylu İbrâhim, Târih, II, 25, 87, 97 vd" 107, 111-112, 191-198, 204-206, 261-266, 284; I. Rinieri, Clemente Vlllc Sinan Bassa Ci- cala. Studio storico secondo documenti inedi- ti, Roma 1898; P. Argenti. The Expedition of the Florentines to Chio (1599), Oxford 1934, s. 25-27, 94-95, 115-117, 124, 130, 140, 167; Uzunçarşıh. Osmanlı Tarihi, III/2, s. 235, 354- 357; H. Biegmarı, The Turco-Ragusan Rela- tionship According to the Firmans of Murad III (1575-1595) Extant in the State Archiues of Dubrounik, The Hague-Paris 1967, s. 8, 83, 112; G. Oliva. "Sinan Bassa (Scipione Cicalal", Archiuio Storico Messines, VIII, Messina 1907, s. 267-303; IX (1908). s. 70-207; G. Benzoni. "Cicala, Scipione (Cigala-zâde Yusuf Sinan)", Dizionario Biografico degli Italiani, XXV, Roma s. 320-340; M. Tayyib Gökbilgin, "Ciğa- la-zâde", İA, III, 161-164; V. J. Parry, "Cighâ- la-zâde, Yûsuf Sinan Pâshâ", El2 (lng.1, II, ¦34.
MAHMUT H. ŞAKİROOLU
KAYNAK: İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI, 7. CİLT, İSTANBUL

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.