Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

CİBT NE DEMEK?

Kur'ân-ı Kerîm'de gerçeği kabul etmeyen kaba ruhlu insan için veya küfrün ve kötülüğün temsilcisi olan her şey anlamında kullanılan bir tabir.
Cibs kelimesinin son harfi olan "sin"in "tâ"ya dönüşmesiyle oluşan Arapça asıllı bir kelime olabileceği ileri sürülmüşse de dilcilerin tercihine göre İbrânîce'den Arapça'ya girmiştir. Sözlük anlamı "gerçeğe karşı direnen, kaba ruhlu, kaba dav­ranışlı ve zayıf akıllı insan" demektir. Ke­limenin eski Mısır putperestliğiyle ilgili olduğunu savunan bazı yeni araştırmalar da vardır (bk. W. Atallah, s. 78-79). Râgıb el-İsfahânî de Allah'tan başka tapınılan her şeye cibt denildiğini kaydeder (e/- Müfredât, "cbt" md.l. Buna göre cibt "her türlü put, kendilerine insan üstü güç nis­bet edilen kâhin, sihirbaz" gibi anlamla­rı kapsamaktadır.
Kur an-ı Kerîm'in sadece bir âyetinde (en-Nisâ 4/51) yer alan cibt, Ehl-i kitap'- tan oldukları halde hasetleri yüzünden müşriklerin müslümanlara nisbetle da­ha doğru yolda olduğunu söyleyen yahu- diler için kullanılmış ve onların bu tu­tumları ile gerçeği kabul etmeyen zor­balara ve şeytanlara (tâgüt) inanıp uy­dukları ifade edilmiştir. Bu âyetin tefsi­rinde cibt kelimesinin "sihirbaz, kâhin, şeytan veya put" gibi anlamlara da gele­bileceği, bununla ilk müslümanları inanç­larından döndürmek yolunda sürdürdü­ğü yoğun faaliyetler dolayısıyla Benî Na- dîr yahudilerinin reisi, azılı İslâm düşma­nı Huyey b. Ahtab'ın (bazı rivayetlerde Kâ'b b. Eşref) kastedildiği de belirtil­miştir. Kur'an'da birlikte kullanılan cibt ve tâgüt kelimelerinin, bazı yahudi bü­yüklerinin Kureyş müşriklerini memnun etmek ve müslümanlara karşı güç birli­ği oluşturmak amacıyla secde etmeyi kabul ettikleri iki Kureyş putunu sim­gelediği de rivayet edilir (bk. İbn Hişâm, 561-562). Bu kelimelerin, şer ve fesa­dın zirvesinde bulunan herkesi, Allah dı­şında tapınma konusu edinilen her var­lığı ve Allah'ın emirlerine uymaya mâni olan bütün engelleri ifade eden yergi ta­birleri olduğu da düşünülebilir. Ebû Dâ- vûd'da ("Tıb", 23) yer alan bir hadiste, kuşların ötüşü ve uçuşu ile fal taşları ve benzeri şeylerle gaybı bilme iddiasında bulunmak cibte izâfe edilmekte, böyle- ce hem cibt hem de söz konusu kötü fi­iller yerilmektedir (ayrıca bk.TÂGÜT). Râgıb el-isfahânt, el-Müfredât, "cibt' rrö. Kamus Tercümesi, "cibt" md.; Mustafavî. e: ~sr- kik, "cbt" md.; Ebû Dâvûd, "Tıb", 23; İbr. H- şâm, es-Stre, II, 561-562; Taberî, Câmicu'ı yân (Şâkir), VIII, 464-470; Zemahşerî, el-Fe-sJ. (Kahire), I, 533; a.mlf., el-Fâ'ik, II, 371 3*: İbnü'l-Cevzî, Zâdul-mestr, II, 107-108; Far.'?: din er-Râzî, Mefâtîhu'l-ğayb, X, 128-129: V- sâbûrî. Gara"ibu I-Kur*ân, IV, 57; A. Jeffe- The Foreign Vocabulary of the Qur'ân. Ka­re 1938, s. 99-100, 202-203; VVahib Ata! a* "Ğibt et Tâğüt dans le Coran", Arabica. X\T Leiden 1970, s. 69-82; H. Rahman, "Jibt, Tâç- hüt and the Tahkim of Umma", a.e., XXIX (1982), s. 50-59
 METİN YURDAKUL
KAYNAK: İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI, 7. CİLT, İSTANBUL

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.