Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

CEZÎRÎ, KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

Abdurrahman b. Muhammed İvaz el-Cezîrî (1882-1941) Mısırlı hukukçu.
Yukarı Mısır'daki Sûhâc vilâyetine bağ­lı Şendevfl adasında doğdu. Ezher'de öğ­renim gördü (1895-1908). Meslek haya­tına mezun olduğu bu okulda ders ver­mekle başladı. Ardından Vakıflar Bakan- lığı'nın (Vezâretü'I-evkaf) mescidler kıs­mında önce müfettişliğe (1912), sonra da başmüfettişliğe tayin edildi. Daha son­ra Külliyyetü usûli'd-dîn'de profesör ola­rak görev yapan Cezîrî. Hey'etü kibâri l - ulemâ'ya üye oldu. Hanefî olmasına rağ­men karşılaştırmalı bir fıkıh eseri yaza­cak kadar dört mezhebe de vâkıftı. Hul- vân'da vefat etti.
Eserleri. 1. el-Fıkh cale'l-mezâhibi'l- erbaba. Dört mezhebe dair karşılaştır­malı bir fıkıh kitabıdır. 1922 yılında Mı­sır Vakıflar Bakanlığı, Ezher Üniversite­si tarafından oluşturulan bir komisyo­na, ders kitabı olarak okutulmak üzere karşılaştırmalı bir fıkıh eseri hazırlama görevi verdi. İbadetlerle ilgili I. cilt (Ka- hire 1928) büyük bir kabul görünce Va­kıflar Bakanlığı, Cezîrî başkanlığında dört mezhep âlimlerinden oluşan yeni bir ko­misyon görevlendirdi ve eserin tekrar gözden geçirilerek yayımlanmasını sağ­ladı (Kahire 1931). Eserin II-IV. ciltlerini (Kahire 1933-1937, 1939; Beyrut 19691 biz­zat hazırlayan Cezîrî'nin vefatı üzerine hadlerle ilgili V. cilt Ali Haşan el-Arîd tarafından, onun notlarından derlenip eksikleri tamamlanarak neşredilmiştir (1-Kahire 1972; İstanbul 1984), Eser Dört Mezhebin Fıkıh Kitabı adıyla (I-V1I, İs­tanbul 1971-1978, 1988, 1991)Hasan Ege tarafından. Dört Mezhebe Göre İslâm Fıkhı adıyla da (1-V11I, İstanbul 1989-1990/ 1409-1410) Mehmet Keskin tarafından Türkçe'ye tercüme edilmiştir. 2. Tavzî- hu'l-caka'id fî cilmi't-tevhîd (Kahire 1933), 3. Edilletü'l-yakîn fi'r-reddi calâ Kitâbi Mîzâni'l-hak ve ğayrihî min metâ cini'l-mübeşşirîne'l -Mesîhiyyîn fi'l-İslâm (Kahire 1934), Başta meşhur Alman misyoneri Kari Gottlieb Pfander'in (ö. 1865) Waage der Wahrheit (Arapça'­sı Mîzânü'l-hak) adlı kitabında yer alan görüşler olmak üzere bazı hıristiyan misyonerleri tarafından İslâm'a yöneltilen saldırılara bir reddiyedir. 4. Ahsenul-beyân fi'r-reddi calâ men mene'a tercemete tefsiri'l-Kur3ân (Kahire 1355). Kur'an'ın meâlen de olsa tercüme edilemeyeceğini ileri sürenlere karşı reddiye olarak kaleme alınmıştır. Ayrıca el-Ahlâku'd- dîni yy e ve 'l - hikem u ş-şer ci yye ile Dîvânıi Hutab adlı eserleri de yayımlanmıştır.
BİBLİYOGRAFYA :
Cezîrî, Dört Mezhebe Göre İslâm Fıkhı (trc. Mehmet Keskin), İstanbul 1989-90/1409-10, mütercimin önsözü, s. 1, 2; Ziriklî. el-A^lâm, IV, 111; Kehhâle, Mu^cemü'l-mü'ellifîn, V, 186; A. S. Fulton - M. Lings. Second Supplementary Catalogue of Arabic Prirıted Books in the British Museum, London 1959, s. 46; el-Kâmûsü'l-İslâmt, 1, 609; Âyide İbrâhim Nasîr, el-Kütübul-'Arabiyyetüüett nüşiret fî Mışr beyne
'âmey 1926-1940. Kahire 1980, s. 16, 37, 43; Bessâm Abdülvehhâb el-Câbî. Mu'cemul-a' lâm, Limasol 1407/1987, s. 407.
 CENGİZ KALLEK
KAYNAK: İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI, 7. CİLT, İSTANBUL

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.