Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

CERULLI, ENRİCO KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

(1898-1988) İtalyan şarkiyatçısı. Napoli'de doğdu ve bütün öğrenimini bu şehirde yaptı. Instituto Universitario Orientale'de Carlo Alfonso Nallino ile Giorgio Levi della Vida'dan şarkiyat ilimlerini okudu; Francesco Gallina'dan da özel olarak Habeşistan ve Somali üzerine dersler aldı. Henüz on sekiz yaşında iken yaptığı Doğu Afrika halk türküleriyle ilgili derleme, Ignazio Guidi tarafından Accademia Nazionale dei Lincei'ye takdim edilmesine ve bu akademide başkanlık mevkiine kadar yükseleceği parlak kariyerinin temelinin atılmasına yol açtı. Öğrenimini bitirdikten sonra Dışişleri Bakanlığı nda görev aldı. Fakat Accademia Nazionale dei Lincei ile sıkı ilişki içinde bulunarak resmî görevinin yanı sıra ilmî çalışmalarını da yürüttü. Yıllarını, diplomat olarak gittiği her yerde kültür mirasını inceleyerek bunları ilim âlemine sunmakla geçirdi.
1920 yılında Somali'de başlayan ilk diplomatik görevi Etiyopya'da ve o dö­nemde Africa Orientale diye adlandırı­lan Eritre-Sudan yöresinde devam etti; 1937'de Africa Orientale eyaletinin vali yardımcılığına getirildi. 1950-1955 yılla­rı arasında İran'da büyükelçi olarak bu­lundu ve İran edebiyatında önemli bir yer tutan "taziye metinleri" adlı tiyatro eserleriyle ilgili olarak topladığı birçok el yazmasını Vatikan Kütüphanesi'ne hedi­ye etti. 1100 adet olan bu yazmalar, İtal­yan Türkologları Ettore Rossi ve Alessio Bombaci tarafından Elenco di dıammi religiosi persiani (Vaticano 1961) adlı katalogla ilim âlemine tanıtılmıştır. Ac­cademia Nazionale dei Lincei'de başkan yardımcısı ve başkan olarak uzun yıl­lar görev yapan Cerulli, ülkesiyle Avru­pa ve Amerika'daki çeşitli ilmî kuruluş­ların üyeliğine kabul edildi; ayrıca Brük­sel, Manchester, Roma üniversiteleri ta­rafından fahrî doktorluk pâyesiyle ödül­lendirildi. Son yıllarını görme zorluğu ile geçirdi ve Roma'da öldü.
Çok yönlü bir âlim olan Cerulli, İslâmi­yet'le ilgili çalışmalarında özellikle bu di­nin Somali ve Etiyopya'da yayılışı üze­rinde durmuştur. En önemli başarısı ise İtalyan şairi Dante Alighieri üzerine, 1919 yılında Asin Palacios'un eserinin yayım­lanmasından sonra çıkan, İlâhî Komed­ya' da İslâmî etki olup olmadığı konusun­daki tartışmalar sırasında orta yolu bul­muş olmasıdır. Cerulli, Dante'nin Arapça bilmediğini gerekçe göstererek onun İslâ­miyet'i tanımış olamayacağını iddia eder ilim adamlarına karşı, Ortaçağ'da öze ­likle Endülüs'te Latince'ye çevrilen İslâ­mî eserlerin metinlerini tanıtarak cevap vermiş ve böylece en azından karşılıki: etkilenmenin söz konusu olabileceğin: ortaya koymuştur.
Eserleri. Başlıca eserleri şunlardır: La lingua e la storia di Harar (1936), La lingua e la storia dei Sidamo (1938 II Libro della Scala e la questione del- le fonti arabo - spagnole della Divina Commedia (Vaticano 1949), Somalic Şeritti vari editi e inediti (Roma 1957- 1964), L'Islam di ieri e di oggi (Roma 1971), Nuove ricerche sul Libro della Scala e la conoscenza deli'İslam ir. Occidente (Vaticano 1972), Una raccol- ta persiana di novelle tradotte a Ve- rıezia nel 1557 (Roma 1975).
Bazı önemli makaleleri de şunlardır: "La conquista persiana di Gerusalem- me ed altre fonti cristiane orintali in ur episodio dell'Orlando Furioso" (Orientaliz. n.s. XV 119461, s. 439-481), "Una nuova collezione di manoseritti della Biblioteca Vaticana" (Rendiconti dell'Accademia ha zionale dei Lincei, seri 8, IX 11954], s. 507- 515); "Le thĞâtre persan et ses origines' (La Nouelle Clio,VII-IX [1955-1957], s. 18i- 188); "Oriente ed Occidente nel Medioevo' (Accademia Nazionale dei Lincei, XII. Cor. uegno Volta 11957), s. 445-458); "11 teatro persiano. La sua genesi e la sua storia' (Cultura e Scuola, I 11961-1962], s. 106- 111); "L'İslam nella storia dell'alto Me- dioevo" (Atti del XII. Conuegno di Studic del Centro Italiarıo di Studi sullAlto Me dioeuo. L'Occidente e l'lslam nellAlto Me­dioevo, II [Spoleto 19651, s. 983-1007).
BİBLİYOGRAFYA:
Gabrielli, Bibliografia degli studi orierm listici in Italia dal 1912 al 1934, Roma 1935 s. 18, 19, 57-60; Comissione Nazionale Italiarh per l'UNESCO, Contributo Italiarıo alla Conos cenza dell'Orierıte. Repertorio Bibliografic: dal 1935-1958, Firenze 1962, s. 106-108, 157 158, 197; Academia Nazionale dei Lincei, Bicç- rafie e Bibliografie degli Accademici Linçe. Roma 1976, s. 683-689; C. A. Nallino, "I prir- cipali risultati del viaggio di Enrico Cerul; nell'Etiopia Occidentale nel 1927-1928", 0>V XIII (1933), s. 430-436; V. Vacca, "Notizie =_
Cerulli. Sue principali pubblicazioni", a.e_ XVII (1937), s. 638-640; G. Levi della Vida "Omaggio ad Enrico Cerulli", a.e., XLIII (19tî s. 795-798; Lanfranco Ricci, "Enrico Cerulli e l'Istituto per 1'Oriente'', a.e., LXX (1990), s. - 6; "Cerulli Enrico", Dizionario Enciclopec Italiano, III, 101; "Cerulli Enrico", Orande D zianorio Enciclopedico, III, 353; Filippo Ber- totti, "Cerulli", Elr., V, 332-333.
MAHMUT H. ŞAKİROÇ
KAYNAK: İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI, 7. CİLT, İSTANBUL

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.