Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

CEMU'N -NİHÂYE ESERİ HAKKINDA BİLGİ

İbn Ebû Cemre'nin (ö. 699/1300), Buhârî'nin el-Câmi'u's-sahîh'inden derlediği muhtasar hadis kitabı. Muhtasarlı İbn Ebî Cemre diye de bi­nen eserin tam adı Cemcu'n-nihâye fi bed' i'l-hayri ve'l-ğâye'dir. Hadis ki­taplarındaki uzun senedler yüzünden .nüslümaniarın hadis ezberleme konu­sunda tembellik gösterdiğini söyleyen müellif. Sahîh-i Buhârî'den seçtiği, 297 293 veya 296) hadisin sahâbî râvisi dı­şındaki senedlerini almamıştır. Buhârî'- nin muhtelif bablarda mükerrer olarak zikrettiği hadislerden en kapsamlı olan- an seçmiş, muhtasarın kendi içinde bü­tünlüğünü ön planda tutarak bunları bab başlıklarıyla ayırmamıştır. İbn Ebû Cem­re bu çalışmayı, Allah'a yakınlık vesilesi kabul ettiği hadis ezberleme gibi önem- ii bir ibadeti canlandırmak maksadıyla ve müslümanların bid'atlardan kurtul­masına vesile olması ümidiyle yaptığını söyler.
Kitabın adı bazı kaynaklarda Cemcu'n- nihâye bi-baczi'l-hayr ve'l-ğâ ye şek- ınde yazılmış (Sezgin, I, 126), gaye keli­mesi bazılarında cinâye şeklinde kayde­dilmiştir (Serkîs, I, 28) İstanbul kütüpha­nelerinde birçok nüshası bulunan eserin çeşitli baskıları yapılmıştır (Kahire 1286, 1302, 1314, 1321, 1349).
Cemcu'n-nihâye'nin şerhleri şunlar­dır: 1. Behcetü'n-nüfûs ve tehallîhâ bi- ma crifeti mâ lehâ ve mâ 'aleyhâ. Biz­zat İbn Ebû Cemre tarafından tasavvufî ağırlıklı olarak yazılan, İstanbul'da ve dünya kütüphanelerinde pek çok nüs­hası bulunan eser dört cilt halinde Ka- hire'de basılmıştır (1348, 13551. Müellif, eserini yazdıktan sonra kitabıyla ilgili olarak kendisinin ve samimiyetlerinden emin olduğu kişilerin gördüğü yetmiş rüyayı da el-Merâ 'i'd-dâlle calâ faili muhtaşari'l-Buhârî el-müsemmâ bi- Behceti'n-nüfûs adıyla bir kitapta top­lamıştır. Bu eser el-Merâ'i'l-hisân adıy­la Behcetü'n-nüfûs ile birlikte basılmış­tır. Z. Şerhu Muhtasarı İbn Ebî Cemre. Ali b. Muhammed el-Uchûrî'ye (ö. 1066/ 1656) ait olan bu eserin muhtelif yaz­maları mevcuttur (Sezgin, I, 127). 3. en- Nûrü's-sârî calâ metni Muhtaşari'l-Bu- hârî. Ahmed b. Ahmed es-Sücâî (ö. 1197/ 1783) tarafından yazılan eser henüz ba- sılmamıştır (Sezgin, I, 127). 4. Hâşiye. Mu­hammed b. Ali eş-Şenevânfnin (ö. 1233/ 1817-18) bu eseri Kahire'de birçok defa basılmıştır (1274, 1285, 1286, 1297, 1304, 1314, 1317, 1325, 1326, 1327, 1332, 1347, 13531 S. et-TaQlîku'l-fahrî. Muhammed Abbas Ali Han'a ait olan eser Hindistan'­da basılmıştır (1314) 6. Abdülmecîd eş- Şenûbî (ö. 1348/ 1929) tarafından yazılan bir diğer şerh de Kahire'de (1302), ay­rıca hadislerin ve eserde geçen âyetle­rin alfabetik fihristiyle birlikte Beyrut'ta (1406/ 1986) basılmıştır.
BİBLİYOGRAFYA :
İbn Ebû Cemre. Behcetü'n-nüfûs, Kahire 1355; Keşfü'zzunûn, I, 599; II, 1989; Serkîs. Mu*cem, 28; II, 450; Sezgin. GAS, I, 126-127; el-Kâ- mûsü'l-İslâmî, I, 633; Kasım Kufralı, "Buhârî", İA,II, 772.
İSMAİL L. ÇAKAN
KAYNAK: İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI, 7. CİLT, İSTANBUL

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.