Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

CEMÂLEDDİN ABDULLAH EFENDİ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

(1844-1901) Son devir Osmanlı hukukçusu ve Mısır kadısı. Bereketzâde Damadı olarak bilinir. De­desi Muhammed Hidâyet Efendi'nin ka­dılık yaptığı Edirne'nin Uzunköprü ilçe­sinde 16 Rebîülâhir 1260 (5 Mayıs 1844) tarihinde doğdu. Devrinin önde gelen âlimlerinden Arapça ve dinî ilimler oku­yarak icâzet aldı (1863). İlk görevine Me- şîhat-ı İslâmiyye Mektûbî Kalemi'nde muavin olarak başladı (13 Kasım 1863). Daha sonra Diyarbekir mevleviyeti pâ- yesini (1870) kazanan Cemâleddin Efen­di terfi ederek mektupçu oldu (1871). Haşan Fehmi Efendi'nin şeyhülislâmlık­tan ayrılması üzerine mektupçuluk va­zifesini bıraktıysa da Turşucuzâde Ah- med Muhtar Efendi'nin şeyhülislâmlığı zamanında görevine döndü. Bu dönem­de mevâlî rütbesinden mahreç rütbesi­ne terfi etti. 1 Ocak 1878 tarihinde mek­tupçuluk görevinden alınarak Beyrut kadılığına tayin edildi. Yaklaşık iki yıl yü­rüttüğü bu görevden sonra Suriye Adli­ye müfettişliğine getirildi ve bir müddet sonra tekrar eski görevine iade edildi (1881).Hanımının hastalığı yüzünden is­tifa ederek İstanbul'a dönen (1883) Ce­mâleddin Efendi'ye, üstün hizmetleri ve güzel ahlâkı sebebiyle Beyrut halkı ta­rafından tezhipli bir Mecellenüshası ve eşraftan 322 kişinin imzasını taşıyan bir teşekkür mektubu verildi. 30 Haziran 1885 tarihinde İstanbul pâyesiyle Şar­kî Rumeli meşihatinde görevlendirildi. 26 Şubat 1891 de Mısır kadılığına ta­yin edilen Cemâleddin Efendi yaklaşık on yıl sürdürdüğü bu görevi sırasında Anadolu kazaskerliği pâyesi ve birinci rütbeden Mecîdî nişanı ile ödüllendiril­di. 22 Ocak 1901 de Kahire'de vefat et­ti ve İmam Şâfıî Kabristanı 'na defne­dildi.
Eserleri. 1. İhticâb.Mısır İstînaf Mah­kemesi müsteşarı Kasım Emîn'in kadın­ların örtünmesine karşı çıkan ve erkek­lerle bir arada bulunmalarına cevaz ve­ren Tahrirul-mer'eadlı eserine reddi­ye olarak yazılmıştır. Müellifin vasiyeti üzerine, Asmaî mahlasıyla meşhur Ada­nalı Yûsuf Ziya Efendi tarafından ese­rin önce Türkçe metni neşredilmiş, son­ra da Arapça'ya tercüme edilerek el-lh- ticâbadıyla yayımlanmıştır (Kahire 1318). 2. es - Siyâsetü'ş - şer'iyye fî siyâdeti'r- râî ve saâdeti'r-raiyye.Siyâset-i şer'iy­ye* ile doğrudan ya da dolaylı olarak il­gisi bulunan çeşitli konuları İslâm tari­hinden bazı örneklerle birlikte ele aldığı bu eseri 19 Ocak 1899 tarihinde tamam­lamıştır. Kitap aslında Türkçe yazılmak­la birlikte önce Asmaî tarafından es-Si- yâsetü'ş-şerciyye fî hukuki'r- râ cî ve sacâdeti'r-ra'iyyeadıyla Arapça'ya ter­cüme edilerek yayımlanmış (Kahire 1318), daha sonra da Türkçe aslı neşredilmiş­tir (Kahire 1319). 3. Hulâsatü'l-kelâm fî tercihi dîni l-İslâm.Bu eseri de Asmaî Arapça'ya tercüme edip aynı isimle ya­yımlamıştır (Kahire 1319). Bunlardan baş­ka Asmaî tarafından derlenen Cemâled­din Efendi'nin üç risâlesi el-Muhâfaza cale'd-dîrı ve'l-ihtimâm bi'ş-şalâti'l- letî hiye ehemmü erkânih, Beyânü't- terakkî bi'd-dîn ve'r-red cale'l-kâ'ilîrı bi't-terakki bi'l-vesâ 'ili'l-mâddiyye ve Tahkik fî mes'eleti l-kazâ' ve'l-ka- der ve innehümâ sâ "ikan ile'l- camel lâ ile'l-kesel isimleriyle Arapça'ya ter­cüme edilerek Âşâru Cemâliddîn adıy­la yayımlanmıştır (Kahire 1319).
BİBLİYOGRAFYA :
Cemâleddin Abdullah Efendi, el-İhticâb (trc. Asmaî), Kahire 1318, ayrıca bk. mütercimin mu­kaddimesi, s. 3-4; a.mlf., es-Siyâsetü'ş şer'iy­ye ft siyâdeti'r-râî ve saâdeti'r-raiyye (nşr. As­maî), Kahire 1319, ayrıca bk. naşirin mukaddi­mesi, s. 3-15 (bu eserde Asmaî müellifin kendi dilinden hayatını anlatmaktadır, bk. s. 12-14); Osmanlı Müellifleri, I, 267-268; Serkîs, Mu'cem, 1296-1297; Zeki Mücâhid, el-A'lâmü'ş-şar- kiyye, Kahire 1950, III, 41-42; Hediyyetul-'âri- fin, I, 492; Karatay. Arapça Basmalar, s. 19- 20; Kehhâle, Mu' cemü'l- mü' ellifîn, VI, 42; Öze­ğe, Katalog, I, 73; II, 664; IV, 1586; a.mlf.. Ba­ğış Kitapları Ek Katalogu (nşr. Ali Bayram v.dğr.), Erzurum 1973, V, 83; Albayrak. Osman­lI Clleması, I, 11-12; Fihrisü'l-matbücâti't-Tür- kiyyeti'l-^Oşmâniyye, Kahire 1982, I, 33, 152; 192.
SAFFET KÖSE
KAYNAK: İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI, 7. CİLT, İSTANBUL

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.