Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

CEMÂL EL-MALATÎ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

Ebü'l-Mehâsin Cemâlüddîn Yûsuf b. Mûsâ b. Muhammed el-Malatî el-Halebî (ö. 803/1400) Hanefî fakihi. Aslen Harputlu olup 725 (1325) veya ~26 (1326) yılında Malatya'da doğdu, 'üçük yaşta Kur'ân-ı Kerîm'i ve bazı te- tbI metinleri ezberledi. Tahsiline daha âcnra yerleştiği Halep'te devam etti. Ar- r-.dan Mısır'a giderek Kıvâmüddin el- fckânî, Alâeddin et-Türkmânî, İbn Hişâm fr-Nahvî, İzzeddin İbn Cemâa ve Hâfız Voğoltay b. Kılıç'tan dersler aldı. Öğre- -ımini tamamladıktan sonra Halep'e Dinerek ders ve fetva vermeye başladı. Emir Tağrîberdî tarafından Halep'te yap­ardan camide ders okutmakla görevlendirildi.
Daha sonra Sultan Berkuk tarafından rsvet edilerek Mısır Hanefî kadılığına getirildi (Rebîülâhir 800/ 0cak 1398). Ay­'ı zamanda Sarkıtmışiyye Medresesi'nde 3e ders verdi. Malatî Hanefî olmasına -ağmen Zemahşerî'nin el-Keşşâf ını oku­tur. çeşitli mezheplere mensup talebe- e^e kendi fıkıhlarını öğretirdi. Bedred­ir-. el-Aynî başta olmak üzere birçok t-ebe yetiştirdi. Rebîülâhir 803'te (Ka- 5--Aralık 1400) Kahire'de vefat etti.
Vakıfların istibdâl*ine izin verme ko­rusunda aşırı gitmek, hıristiyana karşı­ttı müslümana kısas uygulamak gibi bir­takım icraatı yanında faizli bazı muame- eeri meşru sayan çeşitli hîle-i şer'iyye »ollarını câiz kabul etmesi ve esrar ima- ir.de kullanılan Hint kenevirinin yenile- r* eceğine fetva vermesi sebebiyle eleş­tirilmiştir.
Malatî'nin mal edinme konusunda da tn* gayretli olduğu, otuz yıl kadar ya­şadığı Halep'te özellikle îne* denilen bir satış çeşidi yoluyla büyük servet kazan­dığı, ancak Timur ordularının bölgeyi is­tilâsı sonunda hepsini kaybettiği belir­tilmektedir. Bölge âlimlerini toplayarak halkın mallarına el koymak için fetva is­teyen Timur'a karşı çıkarak bunun şer'an câiz olmayacağına onu ikna etmesi ve her gün belli miktarda sadaka dağıtması iyilikleri arasında zikredilmektedir.
TahâvFnin Müşkilü 1- asar ına Ebü'l- Velîd el-BâcFnin Muhtasarlı Müşkili'l- âşâr adıyla yazdığı muhtasarın muhta­sarı olan el-Muctaşar mine'l-Muhta- sar adlı eseri Haydarâbâd'da basılmıştır (1307, 1317-1318, 1362) Kaynaklarda di­ğer bazı eserleri olduğu da kaydedilmek­tedir.
BİBLİYOGRAFYA ;
İbn Hacer, İnbâ'ü'l-ğumr, ili, 357, 375; IV, 346-351; İbn Tağrîberdî, en-Nücûmü'z-zâhire, XII, 170; a.mlf., el-MenhelÜş-şâfî, İH, 332; IV, 32; Sehâvi, ed-Dau' ü'l-lâmi', X, 335-336; a.mlf.. ez-Zeyl calâ Ref'i'l-işr[nşr. Cûde Hilâl - Muhammed Mahmûd Subh), Kahire 1966, s. 409, 430; Süyûtî, Hüsnü'l-muhâdara. I, 473; 11, 185; İbn İyâs, Bedâ' i' uzzühür, 1/2, s. 496, 518, 536, 603; İbnü'l-İmâd, Şezerât, VII, 40- 41; Serkîs. Mu'cem, I, 344; Brockelmann, GAL Suppl., I, 293; İzâhu'Tmeknûn, II, 507-508; Hediyyetul-Cârifîn, II, 558; Karatay, Arapça Basmalar, il, 594; Ziriklî, el-Ac lâm, IX, 335; Kehhâle, Mu'cemü'l-mü'ellifîn, XIII, 338; Sez­gin, GAS, I, 440-441.
MUSTAFA UZUNPOSTALCI
KAYNAK: İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI, 7. CİLT, İSTANBUL

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.