Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

CARRA DE VAUX, BERNARD KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

(1867-1953) İslâm kültür ve medeniyeti üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Fransız şarkiyatçısı.
Aristokrat bir ailenin çocuğu olarak Barsur-Aube'da doğdu. Teknik üniver­siteden mezun olunca herhangi bir res­mî görev almayıp kendisini sosyal faali­yetlere ve yakın ilgi duyduğu İslâmiyat üzerine çalışmaya, Doğu dillerini, özel­likle Arapça'yı öğrenmeye verdi. Daha sonra Paris'teki Institut Catholique'te fahrî Arapça profesörlüğü yaptı. Doğu dillerine ilgi duyması. Doğu Hıristiyanlı- ğı'na ve İslâmiyet'e olan merakının tabii bir sonucudur. Nitekim Revue de l'Ori- ent Chretien dergisinin kurucuları ara­sında yer almış ve Corpus Scriptorum Christianorum Orientalum gibi Doğu Hıristiyanlığı ile ilgili periyodiklere de düzenli katkılarda bulunmuştur. Onun Congres Scientifiques International des Catholiques teşkilâtında fiilen çalışmış olmasının yanı sıra Annales de la Phi- losophie Chretienne ve La Revue Bib- lique gibi dergilere yazı göndermesi din­dar bir kişiliğe sahip olduğunu, sosyal ve İlmî gayretlerinin de bir bakıma Hı­ristiyanlığa hizmet amacı taşıdığını gös­termektedir. Katolik bir şarkiyatçı ola­rak İslâmiyet'e dair yazılarında yer yer hıristiyanî bakış açısının hâkim bulundu­ğu gözlenmekle birlikte Carra de Vaux'- nun İslâm kültür ve medeniyetine yak­laşımı genellikle. Fransız oryantalizm ge­leneği içinde önemli bir yeri olan Louis Massignon gibi sempatik ve olumludur. Katolik inancı sebebiyle İslâmiyet'i va­hiy dini kabul etmemiş, ancak İslâm me­deniyetinin insanlığın yükselişine çok olumlu katkılarda bulunduğunu kabul etmiştir. Özellikle İslâm'ı bir ilim dini olarak tanıtan eserleri, Fransız düşünür Ernest Renan'ın bu dini ilim düşmanı ilân eden yazılarıyla karşılaştırıldığında, onun söz konusu olumlu yaklaşımı da­ha açık bir biçimde ortaya çıkmaktadır.
Eserleri. 1. Le livre de l'avertissement et de la revision(Paris 1896). Mes'ûdî'- nin Kitâbü't-Tenbîh ve'l-işrâf adlı ese­rinin Fransızca'ya tercümesi olup Carra de Vaux'nun tercüme çalışmalarının en tanınmışıdır. 2. Avicenne(Paris 1900). 3. Gazali(Paris 1902). Bu iki eser, içinde Leibnitz, Galileo ve Nevvton gibi ünlü şah­siyetlerin hayatlarına yer verilen Les Grands Philosophes adlı monografi di­zisinde yayımlanmıştır. Gazzâlî hakkındaki kitabı Mehmet Ali Ayni tarafından bazı değişikliklerle Türkçe'ye tercüme edilip Hüccetü'l-İslâm İmâm Gazzâlî adıyla basılmıştır (İstanbul 1327). Aynı eserin Arapça'ya tercümesi de Âdil Zü- aytir tarafından yapılmıştır iel-Gazzâlî, bs., Beyrut 1983). 4. Le Mahometisme: Le genie semitique et le genie aıyen dans l'Islam(Paris 1898). S. La doctrine de l'Islam(Paris 1909). Her iki kitap da genel anlamda İslâm dini ve medeniyeti üzerinedir. Bu eserlerinde İslâmiyet'i bir vahiy dini olmaktan çok bir kültür feno­meni olarak ele alan Carra de Vaux, Le Mahometisme'de İslâm'ın Sâmî kültür çevresinde doğduğunu, fakat daha son­ra Grek, Fars ve Hint-Ârî kültür çevre­leriyle temasa geçtiğini, İslâm medeni­yetinin de bu iki farklı karaktere ait de­hanın bir terkibi olduğunu ileri sürmüş, ancak bu medeniyetin her şeye rağmen Sâmî menşeine sadık kalmayı başardı­ğını savunmuştur. 6. Les penseurs de l'Islam(l-V, Paris 1921-1926) Carra de Vaux'nun en tanınmış eseridir. Eserin I. cildi hükümdar, tarihçi ve siyaset dü­şünürlerine, II. cildi tabii ilimler, coğraf­ya ve matematik sahalarında meşhur olmuş bilim adamlarına ayrılmıştır. III. cildi tefsir, hadis ve fıkıh gibi tamamen şer'î ilimleri, IV. cildi akaid, kelâm ve ta­savvuf sahalarını, V. cildi ise mezheple­ri ve İslâm dünyasındaki modern akım­ları ele almaktadır. Son cildin ikinci ya­rısı, Batılı fikirlerin İslâm dünyasına sız­masıyla gelişen modern liberal akımla­rı tasvir eder ve Türkiye'den başlamak üzere Mısır, Arabistan, Hindistan ve İran coğrafyasında yoğunlaşır. 7. LAvicen- nism latin(Paris 1934). Daha önce kale­me aldığı ibn Sînâ monografisine ek ola­rak yazılmış olan eser, bu büyük İslâm filozofunun Latin kültüründeki tesirini incelemektedir.
Carra de Vaux, çeşitli ansiklopedi mad­deleriyle İlmî periyodiklerde yayımlanmış birçok makalenin de sahibidir. Encyclo- pedie de l'Islam(Leiden 1913-1942) ve Encyclopeadiea of Religion and Et- hics'e(Edinburgh 1908, yeni baskı 1979- 1980) yazdığı İslâmiyet'le ilgili maddelerin çoğu bugün de İlmî değerini korumak­tadır. Bunlardan Journal Asiatique'te çıkan makaleleri içinde Ebu l-Vefâ el- Büzcânî'nin el-Mecistî'si (8e serie, XIX 118921, s. 408-471), İskenderiyeli Heron'un Mekanik'mm Kustâ b. Lükâ'ya ait Arap­ça versiyonunun neşri ve Fransızca'ya tercümesi (9e serie, I 118931, s. 386-472; II, 152-209, 420-514), Nasîrüddîn-i Tüsî'nin usturlap hakkmdaki risâlesi (9e serie, XIV |1899|, s. 157-173) ve Sühreverdî el-Mak- tûl'ün İşrak felsefesine dair makalesi I9e serie, XIX 119021, s. 63-94) zikredilebilir. Onun İslâm ilim tarihine yönelik ilgisi, Bibliotheca Mathematica adlı periyo­diğe yazdığı makalelerde de görülmek­tedir.
Öteki yazıları arasında, Gazzâlî hak­kında yayımlanan eserinden önce kale­me aldığı İhyâ^üculûmi'd-dîn'e dair bir değerlendirme ile (Comte rendu du 3e Congres Scientifiçue International des Catholiques 118911, s, 209-234) yine Gaz- zâlî'nin Tehâfütü'l-felâsife sine ait bazı bölümlerin Fransızca tercümeleri de (Mu- seon.XVIII ILouvain 18991, s. 143-157, 274- 308, 400-408; I 119001, s. 346-379) kayda değer niteliktedir.
Doğu Hıristiyanlığfna dair Luvîs Şey- ho ve Habîb Zeyyât ile birlikte Corpus Scriptorum Christianorum Orientalum serisinde neşrettiği İskenderiye Patriği Eutykhios'a ait vekâyi'nâmenin Arapça'­sı (Paris 1909), Sâmî dillerin karşılaştır­malı sentaksı konulu makalesi (Comte rendu du 3C Congres Scientifiçue Interna­tional des Catholique,s. 71-90) ve Etrüsk dili ile Türkçe arasındaki ilişkiye işaret eden makalesi (Museon, V 119041, s. 60-75), Carra de Vaux'nun ayrıca üzerinde duru­lacak çalışmalarıdır. Son makalenin ko­nusuyla ilgili olarak 1919'da yayımladı­ğı La langue etrusque, sa place parmi les langues, etüde de quelques textes adlı eserinin Türkiye'de 1935-1936 yıl­larında ortaya atılan Güneş-Dil Teorisi'- nin doğuşunda rol oynadığı bilinmekte­dir (TA,IX, 432). Ayrıca Sir Thomas Ar- nold ve Alfred Guillaume'un editörlüğü­nü yaptıkları The Legacy of İslam'm (Oxford 1931) son bölümünü kaleme al­mış, bu bölümde müslümanların ilme katkıları ve modern bilimin bu katkılara neler borçlu olduğu meselesi üzerinde durmuştur.
BİBLİYOGRAFYA:
Necîb el-Akîkl, el-Müsteşrikün, Kahire 1980, I, 238-239; Ebü'l- Kasım Sehâb, "Carra de Vaux", Ferheng-i Hâuerşinâsân, Tahran, ts., s. 91-92; Shaikh Inayatullah, "Baron Carra de Vaux: His Life and Works (1867-1953)", IS, X (1971), s. 201-207; TA, IX, 431-432.
İLHAN KUTLUER
KAYNAK: İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI, 7. CİLT, İSTANBUL

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.