Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

CAHEN, CLAUDE KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

(1909-1991) Fransız şarkiyatçısı. 26 Şubat 1909'da Paris'te doğdu. Yük­sek öğrenimine Ecole Normale Supgrieure'de başladı; 1931 yılında Ecole Na- tionale des Langues Orientales'in Türk­çe - Arapça bölümünden mezun oldu. 1932'de tarih öğretmenliği imtihanını kazanarak Amiens, Rouen ve Paris'te görev yaptı ve araştırma faaliyetlerinde bulundu. 1936-1937 yıllarını Türkiye'de geçirdi. 1940'ta La Syrie du Nord d lepoque des Croisades adlı teziyle doktor unvanını aldı. II. Dünya Savaşı süre­since beş yıl tutuklu kaldı. 1945-1959 yıl­larında Strasbourg Üniversitesi'nde, da­ha sonra da kariyerini tamamladığı Sor- bonne Üniversitesi'nde (1959-1979) öğre­tim üyeliği yaptı. 1973'ten itibaren Aca- dömie des Inscriptions et Belles-Lettres - in üyesi ve SociĞtĞ Asiatique'in başkanı olan Cahen, LĞgion d'Honneur nişanı sa­hibi idi. 18 Kasım 1991 tarihinde Savigny- sur-Orge'de öldü.
Cahen Ortadoğu'nun Ortaçağ tarihi alanında uzmandı. Belgeleri aslından in­celeyebilmek için gerekli olan dilleri iyi bildiğinden vergiler, hukuk ve ticaret ha­yat gibi çok geniş bir sahada dikkat çe­kici araştırmalarda bulundu. Anadolu, Suriye ve Mısır'ın İdarî kurumlan, ekono­mik hayatı ve sosyal yapıları üzerinde de­rinliğine incelemeler yaptı. Anadolu'nun Selçuklu ve Beylikler devirleriyle ilgili ki­tap ve makaleler yazdı; İslâm, Batı ve Bizans kaynaklarını mukayese ederek Haçlı seferleri tarihine yeni bir anlayışla yaklaştı.
Eserleri. 1. Leçons d'histoire musulma- ne: VIIIe-XIe s. (Paris 1957-61). 2. Mou- vements populaires et autonomismes urbains dans l'Asie musulmane du Moyen-Age (Leiden 1959). 3. Preotto- man Tuıkey: A General Survey of the Material and Spiritual Culture and History Circa 1071-1330 (Londres 1968, OsmanlIlardan Önce Anadoluda Türkler |trc. Yıldız Moran], İstanbul 1979; gözden geçirilmiş ilaveli Fransızca neşri: La Tur- quie prĞ-ottomane, İstanbul-Paris 1988).

  1. İslam des origines de but de l'em- pire ottoman (Paris 1970; İslamiyet Do­ğuşundan Osmanlı Devletinin Kuruluşu­na Kadar [trc. Esat Nermi Erendorl, İstan­bul 1990). S. Introduction û l'histoire de l'Orient musulman medieval (VII-XVe s.): Methodologie et elements de bib- liographie (Paris 1982). 6. Orient et Oc- cident au temps des Croisades (Paris 1983).

K. M. Setton tarafından yayımlanan A History of the Crusades (Philadelphie 1958-1961) adlı eserin I ve II. ciltlerinde­ki Selçuklular'la ilgili bölümleri ve P. M. Holt, A. K. S. Lambton, B. Lewis'in neşrettikleri Cambridge History of İslam'ın iCambridge 1970) II. cildindeki ekonomi, toplum ve kurumlarla ilgili bölümü de Cahen yazmıştır. Ayrıca lEncyclopedie de l lslam'öa ve Revue Historique, Le Moyen Age, Journal Asiatique, Bulle­tin de l'Institut Français d'Etudes Orientales de Damas, Studia Islamica Byzan- tion, Turcica gibi dergilerde çok sayıda makalesi yayımlanmıştır. Makalelerinin büyük bir kısmı Turcobyzantina et Oriens christianus (Londres 1974), Les peuples musulmans dans l'histoire me- dievale (Damas 1977) ve Makhzûmiyyat, etudes sur l'histoire economique et fi- nanciere de l'Egypte medievale'de (Le- iden 1977) toplanmış, bazıları da Türk­çe'ye çevrilmiştir: "XIII. Asır Ortalarında Cezire" (trc. Neşet Çağatay, AÜİFD,11/4 |1953|, s. 93-106); "İslâm Kaynaklarına Göre Malazgirt Savaşı" (trc. Zeynep Ker- man, TM,17 listanbul 1972|, s. 77-100); "Baba İshak, Baba İlyas, Hacı Bektaş ve Diğerleri" (trc. İsmet Kayaoğlu, AÜİFD,XVIII 11972], s. 193-202); "Selçuklu Devri Tarih Yazıcılığı" (trc. İsmet Kayaoğlu-Mehmed Dağ, AÜİF İslâm İlimleri Enstitüsü Dergi­si,11/2 119751, s 175-198); "OsmanlIlar­dan Önce Anadolu'da Şiilik Problemi" (trc. Sabri Hizmetli, a.e.,V |1982|, s. 305-319); "İlk Ahiler Hakkında" (trc. Mürsel Öztürk, TTK Belleten,L/197 11986], s. 591-601); "İslâm ve Haçlılar" (trc. İsmet Kayaoğlu,

  1. e.,LI/200 119871, s. 1045-1051); "TÜrk- lerin Anadolu'ya İlk Girişi" (trc. Yaşar Yü­cel - Bahaeddin Yediyıldız, a.e.,Ll/201 119881, s. 1375-1431).

BİBLİYOGRAFYA :

  1. Cahen, İslamiyet. Doğuşundan Osmantı Devletinin Kuruluşuna Kadar (trc. Esat Nermi Erendorl, İstanbul 1990, s. 7; Necîb el-Akiki, el- Müsteşrikün, Kahire 1964, I, 342-346; "Claude Cahen", Mesa Neuosletter, IV/2, Arizona 1982, s. 7; J. C. Garcin, "Sur Claude Cahen", Reoue de monde musulman et de la MĞditerranee, sy. 59/60 11991). m

MİCHEL BALİVET
KAYNAK: İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI, 7. CİLT, İSTANBUL

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.