Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

BUHL, FRANTZ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

(1850-1932)
DanimarkalI şarkiyatçı. Kopenhag'da yahudi bir ana babadan dünyaya geldi. Burada başladığı öğreni­mini Kopenhag Üniversitesi'nde gördü­ğü ilâhiyat ve Doğu dilleri eğitimiyle sür­düren Buhl Mehren'den Arapça dersleri aldı. Daha sonra gittiği Viyana ve Leipzig üniversitelerinde Fleischer ve Delitzch gibi meşhur şarkiyatçılardan Ârâmîce ve İbrânîce öğrendi (1876-1878). Kopenhag Üniversitesi'nde, İbnü'l-Hâcib'in eş-Şâ- fiye 'sinin metnini ve bazı notlarla birlik­te Danimarka diline yaptığı tercümesini de içeren Arapça'nın grameri ve tarihiy­le ilgili Sproglige og historiske Bidrag til den arabiske Grammatik adlı dokto­ra tezini verdikten sonra (1878) bu üni­versitede 1890 yılına kadar Ahd-i Atîk dersleri okuttu. 1889'da Mısır, Filistin. Lübnan, Suriye ve Türkiye'yi kapsayan bir Ortadoğu gezisine çıktı ve yazacağı eserler için kaynak topladı. Ardından Leipzig Üniversitesi'nde İbrânîce dersle­ri vermeye başladı (1890-1898). 1898'de geri döndüğü ve ömrünün sonuna kadar kaldığı Kopenhag Üniversitesi'nin Sâmî Dilleri Kürsüsü'nde bir müddet görev yaptıktan sonra rektörlüğe tayin edildi (1911).
İslâm dini ve coğrafyası üzerine yap­tığı çalışmalar sebebiyle Şam'daki el-
Mecmau'l - ilmiyyü'l - Arabi'ye üye se­çilen Buhl'un Encyclopaedia of Is- lam'm ilk neşrinde otuzu aşkın madde­si bulunmaktadır. Bunlardan en önem­li ikisini oluşturan "Kur'an" ve "Muham­med" maddelerinde Batı kaynakları ya­nında İslâm kaynaklarını da kullanma­sına rağmen devrinin saplantı ve ön yar­gılarından kurtulamayarak birçok mes­netsiz itham ve görüşleri yanında Kur'an ve İslâm'ın yahudi - hıristiyan kökenli ol­duğuna ve Kur'an'ın en azından bir kıs­mının bizzat Hz. Muhammed tarafından yazıldığına dair bilinen iddiaları tekrar­lamış, bunu yaparken de Garanik hadi­sesi gibi safsataları delil göstermekten kaçınmamıştır. Ayrıca "Abdullah" mad­desinde Hz. Peygamber'in babasının ve­fat tarihiyle ilgili olarak Taberî'den nak­lettiği rivayetin son tarafını görmezlik­ten gelmesi (bk. İA,I, 29; DİA,I, 76), "Ab­dullah b. Abbas" maddesinde de hadis, tefsir ve fıkıh sahalarında ashabın en ön­de gelenlerinden biri olan İbn Abbas'ın müslümanlar nazarındaki bu mevkiini sarsmak için onu Basra valiliğinden ay­rılırken hâzineden mal çalmakla, ayrıca namussuz, hilekâr ve düzenbaz biri ol­makla itham etmesi (bu asılsız ve çirkin iddianın tenkidi için bk. DİA, I, 77), aynı maddede işine geldiği yerde Medâinîyi "sözleri muteber" bir kişi olarak kabul etmesi, gelmediği yerde uydurmacılıkla nitelemesi (İA,1, 26-27), İslâm'a karşı kin ve öfkeyle dolu bir müsteşrikin ilim kis­vesi altında neler sergileyebileceğini gös­teren tipik örneklerdir.
Eserleri. 1. Muhammeds Liv(Koben- havn 1903). Eser bazı Arap şehirlerini ko­nu alan bir mukaddime ile birlikte önce Danimarka dilinde yazılmış, sonra da Schaeder tarafından Das Leben Muham­meds(Leipzig 1930) adıyla Almanca'ya tercüme edilmiştir. Buhl bu eserine ayrı­ca Muhammeds Religiöse Forkyndelse
Efter Ouranen adıyla bir de zeyil yazmış­tır (Kobenhavn 1924). 2. Alidernes Stil- ling til de Shi'itiske Bevaegelser Un- der Umajjademe(Kobenhavn 1910-1911). Emevî dönemi Şîa'sı ile ilgili bir eserdir.

  1. Palâstina i kortfattet geografisk og topografisk Fremstilling(1890). 4. Ge- ographie des alten Palâstina(1896). Müellif. Filistin coğrafya ve topografya­sı ile ilgili bu iki eserden ilkini ana diliy­le, İkincisini ise Almanca olarak kaleme almıştır.

Özellikle klasik Arapça ve Câhiliye şiiri başta olmak üzere Arap dili ve ede­biyatı üzerine yaptığı çalışmalarla tanı­nan Buhl'ün ilim âlemine asıl katkısı Ki- tâb-ı Mukaddes ve Sâmî diller alanla­rındadır (bu çalışmaları için bk. EJd.,IV, 1467). Ayrıca İlmî dergilerde Kur'an, Hz. Muhammed ve Danimarka diline tercü­melerini yaptığı bazı sûrelerle ilgili olan­ları başta olmak üzere çeşitli makalele­ri yayımlanmıştır.
BİBLİYOGRAFYA :
Pfannmüller-Gustav, Harıdbuch der İslam - Literatür, Berlin 1923, tür.yer.; Brockelmann, GAL Suppl.,1, 62, 937; M. A. Palau, Catalogo de autores de la Biblioteca (Secciorı Europea), Tetuan 1953, s. 24; Ziriklî. el-A'lâm, V, 339; J. Fück, Die Arabischen Studien in Europa, Leip- zig 1955, s, 305-306; J. D. Pearson, lrıdex Isla- micus 1906-1955, London 1958, s. 52, 59, 61, 356, 357, 700; Necîb Akiki, el-Müsteşrikün, Ka­hire 1980, II, 844-846; K. Schvvarz, Der Vordere Orierıt in den Hochschulschriften Deutschlands, Österreichs und der Schweiz, Berlin 1980, s. 138; J. Petersen, "Frantz Buhl", MMİADm., XIII/ 5-6 (1933), s. 282-284; F. Buhl. "Abdullah", İA,

  1. 29; İhsan İlâhi Rânâ, "Buyûl (Frantz Buhl)", <JDMİ, V, 313-314; Bekir Topaloğlu, "Abdullah", DİA. I, 76; J, Muilenburg, "Buhl", EJd., IV, 1467.

MANAZİR AHSAN
KAYNAK: İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI, 6. CİLT, İSTANBUL

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.