Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

BUHÂRİ, TÂHİR B. AHMED KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

Iftihârüddîn Tâhir b. Ahmed b. Abdirreşîd el-Buhârî (ö. 542/1147) Hanefî fakihi. 482'de (1090) Buhara'da doğdu. Ha­yatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Babası Kıvâmüddin Ahmed, da­yısı Zahîrüddin Haşan b. Ali el-Mergînâ- nî'den, Hammâd b. İbrâhim es-Saffâr ve Kâdîhan'dan fıkıh okudu. Derin bilgisiy­le Mâverâünnehir Hanefî ulemâsı ara­sında temayüz eden ve İbn Kemal'in fı­kıh âlimlerinin dereceleriyle ilgili tasni­fine göre mezhep imamından rivayet bulunmayan konularda ictihad yapabilen âlimlerden (meselede müctehid) sayılan Buhârî, Cemâziyelevvel 542'de (Ekim- Kasım 1147) Serahs'ta vefat etti ve Bu­hara'ya götürülerek orada defnedildi.
Eserleri. Hizârıetü'l-fetâvâ. Bazı kay­naklarda Hizânetü'l-vâkıcâtveya el-Vâ- kıcdf adıyla zikredilen eser de bu olma­lıdır. Delhi (1318) ve Kahire'de (1327-1328) yedi cilt halinde basılmıştır. Kaynaklar­da en-Nisâb adıyla bir başka eseri de zikredilen Buhârî'nin bu eserlerini ihti­sar ederek telif ettiği Hulâsatul-fetâ- vâ adlı kitabı da Leknev'de basılmıştır (taşbaskı, ts.). Hulâşatü'l-fetâvâ'nm Sü­leymaniye Kütüphanesi'nde kırk civarın­da yazma nüshası bulunmaktadır.
BİBLİYOGRAFYA:
Kureşî, el-Ceuâhirul-mudiyye, II, 276; Taşköprizâde, Tabakâtul-fukahâ1, Musul 1961, s. 105; Keşfü'z-zunûn, I, 702, 703, 718; Leknevî, el-Fevâ'idü'l-behiyye, s. 84; Brockelmann, GAL, I, 462; Suppl., I, 640-641; Ziriklî, el-A'lâm, III, 318; Kehhâle, Mu^cemCl'l-mü3ellifîrı, V, 32; Yusuf Ziya Kavakcı, XI ve XII. Asırlarda Karahanlılar Devrinde Mâvara' al-îiahr İslâm Hukukçuları, Ankara 1976, s. 99-100; Ahmet Özel, Hanefi Fıkıh Âlimleri, Ankara 1990, s. 50.
ESAT KILIÇER
KAYNAK: İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI, 6. CİLT, İSTANBUL

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.